Skolan en svårmanövrerad koloss? Del 1.

Jag upplever ofta skolan som en svårmanövrerad koloss där kortsiktiga trender kommer och går och där grundläggande förbättringsarbete inte får fäste. Varför?

Utifrån min erfarenhet som lärare och i min nuvarande roll som organisationsutvecklare ser jag oftast att det saknas grundläggande strukturer inom skolverksamheter för att omhänderta frågor och förändringar som uppstår. Jag ska förklara lite vad jag menar.

 Alla måste dra åt samma håll.

Varje verksamhet måste ha tydlig vision och uppsatta mål som allt arbete utgår ifrån. Visst, vi har läroplan och andra styrdokument som ska styra vårt arbete och vår organisation, men varje enhet måste tolka och komprimera det som dessa förmedlar. En vision är oftast bara en mening lång, men ska uttrycka en viljeriktning som är glasklar för alla på skolan, stor som små. Målen är ett sätt att sedan bryta med visionen till mer konkreta delar.

Visionen och målen är det som lägger grunden för skolans organisation och arbetssätt. Organisationen på alla nivåer ska stödja arbetet mot vision och mål, det samma gäller arbetssätt. Om det i målen till exempel står att lärandet för eleven ska vara meningsfullt och att eleven ska känna delaktighet, måste det synas varje dag, varje lektionspass, i alla möten, inte reducerat till enstaka tillfällen.

 

Arenor för möten – en förutsättning för det inre pedagogiskt arbetet.

På i stort sätta alla skolor finns arbetslag. Det står i läroplanen att de ska finnas. Men vad är ett arbetslag egentligen? Är det ett ställe där några lärare möts en eller två tillfällen i veckan för att: samtala om något som de blivit ålagda att gå igenom?, planerar olika praktiska lösningar så som friluftsdagar, rastvaktsschema, gemensamma regler, fördelning av resurspersonal, schemafrågor, lokalanvändning och olika bokningar…?

När jag läser läroplanen som tydligt tar upp entreprenöriellt förhållningssätt till lärande, gemensam värdegrund, elevers inflytande, språkets betydelse för lärande…så menar jag att denna arbetslagorganisation inte räcker för att kunna arbeta i linje med denna. Arbetslaget måste förbättras och bli till arbetsteam. En definition av ett team är en grupp individer med olika kompetens som arbetar tillsammans i en gemensam riktning och med fokus på vision/mål. Låter kanske inte så märkvärdigt..?

I min mening skulle en teamorganisation vara en stor förändring för många verksamheter. Ta bara delen att arbeta tillsammans – inte enbart träffas ett par gånger i veckan och samtala, utan att fysiskt arbeta tillsammans i vardagsarbetet. Det både kräver en hel del och ger oändligt mycket…

Annonser

What if…

Allt tänkvärt är inte helt nytt… Materialet nedan är hämtat (och fritt översatt) från Futurlabs rapport ”What if” (2006). De beskriver sitt arbete på följande sätt; Futurelabs series, Open Education, intends to open up areas for debate, to provoke, to callenge, to stimulate new visions for education…

Tänk om:

-klasser bestod av studerande i olika åldrar

-det fanns flera lärare/handledare i varje arbetsrum/utrymme

-fokus låg i att utveckla en lärmiljö som de studerande upplevde som bekväm och funktionell

-vi designade lärmiljöer som utvecklade kompetenser likväl som kunnande

-vi designade flexibla lärmiljöer som de studerande själva kunde ha kontroll över och nyttja till fullo

-vi kunde lära utav personer/experter utanför det fysiska arbetsrummet

-det mesta lärandet skedde genom samarbete

-värdet av informellt lärande var lika högt som det formella

-skolan utbildade de studerande för samtiden, inte för en framtid vi inte vet något om

-vi själva kunde bestämma när vi skulle lära

-tids- och rumsaspekten för lärandet var flexibel

-skolan var valfri

Hela rapporten finns att läsa på:

http://mmu.academia.edu/KeriFacer/Papers/754283/Futurelab_What_if…_Re-imagining_learning_spaces